Accions del document

Llista llibres

Comparteix Share
Àngels Canadell Prat
Edita: Càtedra UNESCO de Sostenibilitat. Universitat Politècnica de Catalunya. 2007
80 pàgines
Dipòsit Legal: B-5173-2007
Format electrònic:
Educació sostenible. Criteris per la introducció de la sostenibilitat als processos educatius
Descripció:
Mentre el subjecte de l'educació sigui un individu que vol ocupar els primers llocs en la cursa del progrés econòmic i tecnològic, les lluites per introduir criteris de sostenibilitat en la vida quotidiana seran causes perdudes. Sense un canvi en la percepció interna de la pròpia identitat, i per tant, dels objectius significatius per la realització d'aquesta identitat, les recomanacions ètiques no tindran efecte. No poden tenir efecte perquè no incideixen en el posicionament intern de la persona. Les pàgines d'aquest llibre són una invitació al diàleg amb els educadors. Una eina de reflexió sobre la forma de transformar els continguts educatius basada en les idees d'un nou paradigma. Una reflexió sobre la necessitat d'implicar-nos des de les escoles i de des de les universitats, en la transmissió d'un saber necessari en el món que vivim; en la comprensió d'una realitat cada vegada més complexa, plural i interconnectada, on nosaltres i sobre tot les noves generacions han de viure, actuar i crear vincles de comprensió i suport mutus.

DESARROLLO SOSTENIBLE

2005

Josep Xercavins, Diana Cayuela, Gemma Cervantes, Assumpta Sabater.
Edicions UPC. 2005
217 pàgines
ISBN: 84-8301-805-5
Comandes: http://www.edicionsupc.es/
Descripció:
El llibre és el resultat del treball realitzat des de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC, amb l’objectiu de promoure el desenvolupament sostenible. S’ha elaborat especialment a partir de les assignatures impartides inicialment al Campus de la UPC a Terrassa i a l’actualitat a unes 10 escoles de quatre campus de la UPC y, de forma no presencial, a tota la UPC i altres universitats catalanes. El llibre és el resultat del treball dels autors però també de moltes persones relacionades amb aquest Càtedra UNESCO. El llibre tracta d’una manera amplia, bastants temes relacionats amb el desenvolupament sostenible, des d’un enfoc d’anàlisis de propostes, de presa de consciència, de presentació de propostes, amb els seus condicionants i possibilitats d’aplicació amb l’objectiu de facilitar que cadascú prengui les opcions tecnològiques, vitals, polítiques, etc., que consideri convenients.

LA DEUDA ECOLOGICA ESPAÑOLA. Impactos ecológicos y sociales de la economía española en el extranjero.

2005

Miquel Ortega Cerdá. (coord.)
Muñoz Moya Editores Extremeños y Secretariado ed Publicaciones. Universidad de Sevilla. 2005.
140 pàgines
ISBN: 84-472-1047-2
Comandes: cliqueu aquí
Descripció:
El llibre explica els principals impactes ecològics i socials de l´economia espanyola als països empobrits. Sobreconsum, transnacionals espanyoles, canvi climàtic, organismes multilaterals, sobirania alimentària, deute extern, etc. són alguns dels temes centrals que es tracten en aquest text. En aquest llibre podreu trobar una informació àmplia, i amb molts gràfics, sobre el deute ecològic espanyol. Un bon llibre per tenir una panoràmica de les principals problemàtiques que genera l´economia espanyola globalitzada als països empobrits.

PLANIFICACZIONE E SOSTENIBILITÀ. AGENDA XXI LOCALE

2005

Enrico Costa (coord.).
Gangemi Editore.2005.
254 pàgines
ISBN: 88-492-0561-9
Comandes a: http://www.gangemieditore.it
Descripció:
Aquest llibre, coordinat editorialment per Francesco Bonisetto, Laura Latora i Vincenzo Magra, antics estudiants del Master de Sostenibilitat de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat recull una total de 23 aportacions de diferents autors italians i espanyols sobre planificació urbanística i sostenibilitat emmarcades en els processos d’agendes 21. Aborda des de l’estratègia metodològica de les Agendes 21 fins a la seva utilització com a element de la planificació urbanística, passant per les agendes 21 temàtiques o les experiències internacionals.

GOBERNABILITAT DEMOCRÀTICA MUNDIAL

2004

Josep Xercavins i Valls
Editorial Mediterrània. 2004
91 pàgines
ISBN: 84-8334-532-3
Descripció:

Gairebé 20 anys després del Consens de Washington i més de 10 anys després de la caiguda del mur de Berlín, el sistema d'institucions internacionals s'ha anat polaritzant en dues branques. D'una banda, Nacions Unides amb les fecundes cimeres dels anys 90 i del mil·lenni però amb una absència en la implementació dels resultats. I d'altra banda, el conjunt d'institucions econòmiques, financeres i comercials (Fons Monetària Internacional, Banc Mundial, Organització Mundial del Comerç, etc.) que han anat aplicant, dia rere altre, polítiques neoliberals arreu del món.

Aquesta insostenible biopolarització institucional, i els fet més recents a nivell mundial posen en evidència l'absolut desfasament dels sistema d'institucions internacionals nascut després de la Segona Guerra Mundial.

És imprescindible, per tant, engendrar un nou sistema de governabilitat democràtica mundial que exigeix, entre altres coses, la “reforma en profunditat del sistema d'institucions internacionals”. La societat civil global és, des de fa temps, i en paral·lel a les realitat mencionades, un nou actor present en aquest àmbit de la governabilitat.

INFORME SOBRE EL DEUTE EXTERN A L’ESTAT ESPANYOL

2004

Dani Gómez-Olivé (coord)
Icària editorial. 2004
102 pàgines
ISBN: 84-7426-722-6
Comandes: cliqueu aquí
Descripció:
Durant els anys 1999 i 2000 es va produir una gran mobiltizació ciutadana a tot l´Estat espanyol perquè el govern apliqués polítiques generoses de cancel·lació del deute extern del que era creditor. El fet que aquelles mobilitzacions coincidissin en el temps amb l´obtenció de la majoria absoluta per part del Partido Popular va significar un important obstacle per poder avançar en aquest sentit. Conseqüència d´això és que es coneix molt poc el que l´administració espanyola ha fet i està fent en aquesta matèria. El present Informe sobre el deute extern a l´Estat espanyol que ara presentem pretén omplir aquest buit. El seu objectiu és el de traslladar a la societat quines són les polítiques que s´estan duent a terme des dels ministeris de Madrid en matèria de gestió i cancel·lació de deute. D´aquesta manera, es pretén tornar a posar a l´agenda política el debat sobre la necessitat de l´abolició del deute extern, com a recurs necessari, que no suficient, per aconseguir finançar el desenvolupament social i humà dels pobles més empobrits del planeta.

LA SOSTENIBILITAT DE DESENVOLUPAMENT ANDORRÀ

2004

Josep Antequera i Ernesto González (coord.)
Edita: Fundació Julià Reig. Andorra. 2004
175 pàgines
ISBN: 99920-58-03-X
Comandes: Fundació Julià Reig. http://www.fundaciojuliareig.ad/
Descripció:
Aquest treball és un estudi sobre diversos futurs possibles per a un país petit com Andorra, tenint en compte les seves tendències evolutives i les seves maneres de sosteniment, sense oblidar a la vegada les tendències evolutives del seu entorn, proper i global. No es pot entendre el desenvolupament d’un sistema so no es tenen en compte les condicions i l’evolució del seu entorn, perquè el medi transforma el sistema i a la vegada és transformat per aquest mateix sisterma, amb una relació adaptativa-transformadora permanent.

SYSWARE

2004

Juan Martín Garcia
Edita: JMG. 2004
316 pàgines
ISBN: 84-609-2462-9
Comandes: http://www.ct.upc.edu/catunesco/cursos/sysware.htm
Descripció:
El concepto de sysware es integrador de tres aplicaciones de la Teoría General de Sistemas en el ámbito empresarial: System Dynamics o Dinámica de Sistemas, System Thinking o Pensamiento Sistémico, y Dynamic Management o Gestión Dinámica. Para la génesis de este nuevo concepto se ha tomado como base o raiz el concepto de sistema, sys, que es el autentico eje sobre el que gravitan estas aplicaciones de la Teoría General de Sistemas, y se ha incorporado el concepto de herramienta o mercancía, ware , para designar un conjunto de disciplinas con un nexo común ligadas todas ellas al ámbito empresarial. El propósito de este libro es pues destilar todos esos conocimientos para ofrecer un producto que sea de utilidad para las personas que toman las decisiones en el ámbito empresarial. Este es un libro pensado y dirigido en un principio a gestores de empresas, pero en realidad se dirige a todos en general ya que todos gestionamos los recursos que tenemos a nuestro alcance, desde nuestro propio y escaso tiempo, hasta nuestros ingresos mensuales, sean altos o modestos, y por lo tanto todos pueden encontrar en este libro una ayuda en sus cotidianas labores gestoras. Con mayor o menor acierto todos vamos realizando la gestión de todos los recursos que tenemos a nuestro alcance de una forma razonable y vamos superando un día tras otro los retos que nos plantean. Este libro pretende aportar una visión rigurosa y clara de las pautas que le pueden ayudar de forma decisiva en sus decisiones.

TEORIA Y EJERCICIOS PRACTICOS DE DINAMICA DE SISTEMAS

2003


Juan Martin Garcia
Edita:JMG.
2003 (castellà)
2006 (anglés)
300 pàgines
ISBN: 84-607-9304-4 (castellà)
ISBN :84-609-9804-5 (anglés)
Comandes: cliqueu aquí

Descripció:

El propósito de este libro es servir de referencia y ayuda a los estudiantes de esta materia. Ofrece una completa visión de los conceptos básicos de esta metodología y sobre todo una seleccionada colección de ejercicios prácticos que permitan al alumno aprender de forma rápida y ordenada. Si el lector sigue las indicaciones que hallará es fácil que consiga un buen completo de esta metodología. Los ejercicios prácticos se han seleccionado para ofrecer al lector una visión organizada de los diferentes aspectos que es necesario conocer. Al principio de cada capítulo se dan indicaciones sobre los ejercicios más recomendables en función de las necesidades del lector. De forma secuencial se ha escogido la ordenación en base a las diferentes áreas temáticas: ciencias ambientales, ciencias económicas, ciencias sociales. En este libro enunciados y soluciones se hallan unidos, con el propósito de que el lector aprenda mientras va haciendo los diferentes modelos (learning by doing). La creación de un modelo de simulación es un trabajo totalmente artesanal, donde hay que conocer una cierta técnica, pero después queda a la libre decisión del creador del modelo la estructura que va a tener éste. El CD adjunto al libro contiene la última versión del software Vensim PLE, junto con todos los modelos correspondientes a los ejercicios del curso. Además, se incluye como lecturas complementarias una serie de monografías seleccionadas, que permiten un aprendizaje más amplio y detallado de los conceptos.

EL FRACASO DEL CONSENSO DE WASHINGTON. La caída de su mejor alumno: Argentina

2003

Laura Ramos (coord.)
Icària editorial. 2003.
118 pàgines
ISBN: 84-7426-657-2
Comandes: cliqueu aquí

Descripció:

Durant la dècada de 1990, Argentina ha estat un alumne exemplar a l´horad´aplicar els preceptes del Consens de Washington. Exemplar ha estat també l´esfondrament de la societat argentina producted´aquest alineament irrestricte en tots els ordres de la vida pública i privada. Les dramàtiques conseqüències, producte de deu anys de negocis bruts, corrupció i especulació, van explotar al desembre del 2001 en una onada de protestes socials autoconvocades sota un mateix lema: ¡Qué se vayantodos! L´exigència popular apuntava a tots els responsables del desastre neoliberal: els capitals locals i estrangers més concentrats, les FFAA, la classe governant local, el FMI i els governs dels països del nord amb interessos en el país, entre ells, l´Estat espanyol.

La porta oberta a l´anàlisi del resultat de l´aplicació del Consens de Washington enfront de la claredat del cas, sumat al rellevant paper que van ocupar les empreses espanyoles a Argentina, van motivar a l´Observatori del Deute en la Globalització (ODG) a emprendre la tasca de la present compilació. En ella es reuneixen reflexions sobre la naturalesa, aplicació i impacte de la disciplina neoliberal en el país, que aborden el tema des de diferents enfocaments per a convergir en una conclusió unànime: el seu evident fracàs.

ENVIRONMENT AND TECHNOLOGY. A multimedia self-learning tool for environmental training in the UPC

2002

Enric Carrera i Gallissà

Published by: UPC Board. 2002.

77 pages

ISBN: 84-7653-817-0

Exhausted

 

Description:

Structure, content and teaching methodology of the non-attendance and media environment subject "Environment and Technology". 2002 University Quality Teaching Award Winner of the UPC Social Council.

TECNOLOGIA I SOSTENIBILITAT

2002

Enric Carrera (coord.)
Edita: Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC. 2002
Format CD-ROM

Descripció:

Els continguts d'aquest CD-ROM corresponen a una part del material docent de l'assignatura de lliure elecció de la UPC“Tecnologia i Sostenibilitat”.

QÜESTIONS CONCEPTUALS METODOLÒGIQUES I BIBLIOGRÀFIQUES ENTORN A LES AGENDES 21

2002

Josep Xercavins (coord.)
Edita: Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC. 2002. 180 pàgines
ISBN: 84-600-9781-1
Comandes: sosteniblecatunesco.upc.edu

Descripció:

Aquest llibre, realitzat per encàrrec de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona,fa una proposta de continguts i metodologia per a la realització de processos d’Agenda 21 supramunicipals.

El llibre comença per estudiar els antecedents dels processos d’Agendes 21, realitza una proposta inclusiva d’ordenament de principis i objectius per a la sostenibilitat, proposa també un índex general de continguts d’una Agenda 21 supramunicipal i analitza la transversalitat dels principis i els objectius. El llibre acaba amb una proposta metodològica per a la realització d’una Agenda 21 supramunicipal així com del seu procés de participació ciutadana.

AGENDA 21 DE SANT BOI DE LLOBREGAT. Agenda social, agenda econòmica i agenda ciutadana.

2002

Autors diversos
Edita: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 2002
299 pàgines.
Comandes: http://www.stboi.es/agenda21/index.htm
Descripció:
Aquest document recull tota la informació disponible i la diagnosi de la situació social, cultural i econòmica actual de Sant Boi de Llobregat. El document esta elaborat sobre la base dels treballs d’equips tècnics municipals dirigits per la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC i de les aportacions de deu comissions ciutadanes previstes al procés de participació ciutadana de l’Agenda 21 d’aquest municipi.

LA CONSULTA SOCIAL DEL DEUTE EXTERN A CATALUNYA

2001

Fundació Jaume Bofill
Ed. Mediterrània. Col. Polítiques. 2001
429 pàgines
ISBN: 84-8334-252
Comandes : cliqueu aquí

Descripció:

El 12 de març de 2000, coincidint amb les Eleccions Generals, la Xarxa Ciutadana va organitzar la Consulta Social per l´Abolició del Deute Extern. Més de 20.000 persones, 9.000 d´elles a Catalunya, van organitzar aquest exercici de democràcia participativa. Més de 1.400 col·lectius es van implicar en la Consulta Social, que es va realitzar a gairebé 500 localitats de tot l´Estat espanyol.

Malgrat la prohibició de la Consulta per part de la Junta Electoral Central i la repressió policial, la Consulta es va dur a terme i va constituir una mostra de democràcia participativa i un acte de desobediència civil massiu.

Finalment, 1.087.792 persones van donar el seu vot a la Consulta Social (514.072 ho van fer a 212 municipis de Catalunya). El 98% es va pronunciar a favor de la cancel·lació total del deute extern.

Aquest llibre, escrit de forma coral entre diversos membres de la Xarxa Ciutadana per l´Abolició del Deute Extern, narra aquella experiència, els antecedents, el procés, el dia de la consulta, els resultats ...

AGENDA 21 DE VILADECAVALLS

2001

Autors varis
Edita: Ajuntament de Viladecavalls. 2001
157 pàgines
DL: B-31.602
Comandes: Ajuntament de Viladecavalls http://www.viladecavalls.org
Descripció:
En aquest llibre s’exoposen les propostes estratègiques del Pla d’acció ambiental de l’Agenda 21 d’aquest municipi vallessà.

DIAGNOSI AMBIENTAL DE VILADECAVALLS

2000

Autors varis
Edita: Ajuntament de Viladecavalls i la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC. 2000.
128 pàgines
DL: B-32.037-2000
Comandes: Ajuntament de Viladecavalls http://www.viladecavalls.org
Descripció:
En aquest llibre es recullen els resultats de la Diagnosi ambiental de Viladecavalls inclosa a l’Auditoria ambiental d’aquest municipi. S’analitzen el territori i els aspectes socioeconòmics, els sistemes naturals, la mobilitat, l’energia, les aigües, els residus, la contaminació atmosfèrica, la contaminació acústica, la organització i gestió municipal, educació ambiental i participació ciutadana així com una aproximació al balanç de la matèria i l’energia al municipi.

GENIe (GLOBAL-PROBLEMATIQUE EDUCATION NETWORK INICIATIVE)

2000

Mihajlo D.Mesarovic i Josep Xercavins
Edita: Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC. 2000
ISBN: 84-7653-751-4
Comandes: sosteniblecatunesco.upc.edu

AUDITORIA AMBIENTAL DEL MUNICIPI DE TERRASSA

1998

Autors diversos
Edita: Ajuntament de Terrassa
Any 1998
Exhaurit

¿SOSTENIBLE? TECNOLOGÍA, DESARROLLO SOSTENIBLE Y DESEQUILIBRIOS

1997

Universitat Politècnica de Catalunya
Icària editorial. 1997
508 pàgines
ISBN: 84-7426-330-1

Comandes: sosteniblecatunesco.upc.edu

Descripció:

Aquest llibre recull els materials presentats al congrés internacional organitzat per la UPC que es va celebrar en els seu Campus de Terrassa el mes de desembre de 1995, sobre Tecnologia, Desenvolupament Sostenible i desequilibris. Representa un boninstrument tant per al lector que es vol introduir, com per aquell que vol aprofondir en el concepte de desenvolupament sostenible i en els agents principals que tant per activa com per passiva el poder fer, tan necessari i qui sap si possible.

SOSTENIBLE? TECNOLOGIA, DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I DESEQUILIBRIS

1997

Universitat Politècnica de Catalunya.
Icària editorial. 1997
571 pàgines
ISBN: 84-393-4255-1

Comandes: sosteniblecatunesco.upc.edu

Descripció:

Aquest llibre recull els materials presentats al congrés internacional organitzat per la UPC que es va celebrar en els seu Campus de Terrassa el mes de desembre de 1995, sobre Tecnologia, Desenvolupament Sostenible i desequilibris. Representa un boninstrument tant per al lector que es vol introduir, com per aquell que vol aprofondir en el concepte de desenvolupament sostenible i en els agents principals que tant per activa com per pasiva el poder fer, tan necessari i qui sap si possible.
 
darrera modificació: Març 2012
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Càtedra Unesco de Sostenibilitat.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech